ElMagasinet.dk er en reklameside →

El Ordbog → Alle begreber du bør kende!

Strøm:

Strøm er den vitale energiform, der flyder gennem kablerne og forsyner vores hjem og arbejdspladser med energi. Den tillader alt fra lys til apparater at fungere. Denne elektriske energi leveres af forsyningsvirksomheder og udnyttes til at drive vores moderne livsstil.

Elpris:

Elprisen er den pris, forbrugere betaler for den elektricitet, de bruger. Denne pris inkluderer omkostninger til produktion, overførsel og forbrug. Den kan variere baseret på efterspørgsel, produktionsmetoder, skatter og reguleringer, hvilket påvirker forbrugernes elregninger.

Energi:

Energi er den kraft, der skabes og omdannes til elektricitet. Det omfatter forskellige former såsom solenergi, vindkraft, fossile brændstoffer og kernekraft. Denne energi bruges til at generere elektricitet og drive samfundet.

Netvirksomhed:

Netvirksomheder står for at opretholde, drive og udvide elnettet, der transporterer strømmen fra producenter til forbrugere. De sikrer en pålidelig forsyning af elektricitet og vedligeholder infrastrukturen.

Elforbrug:

Elforbruget refererer til mængden af elektricitet, der forbruges over en bestemt periode, normalt målt i kilowatt-timer (kWh). Det er afgørende for beregningen af en forbrugers elregning og kan variere afhængigt af brugsadfærd og apparaters effektivitet.

Tariffer:

Tarifferne repræsenterer de forskellige priser og gebyrer, som forbrugerne betaler for brugen af elnettet og den faktiske elektricitet. Disse omkostninger kan variere baseret på forbrugsmønstre, tidspunktet på dagen og forskellige serviceydelser.

Markedspris:

Markedsprisen på elektricitet afspejler det aktuelle udbud og den tilhørende efterspørgsel på elmarkedet. Denne pris kan svinge over tid på grund af skiftende forhold i produktionen, brugen og tilgængeligheden af forskellige energikilder.

Elproducent:

En elproducent er en enhed eller en virksomhed, der genererer elektricitet fra forskellige kilder såsom vandkraft, solenergi, vindmøller eller traditionelle kraftværker. De bidrager til at forsyne forbrugerne med den nødvendige strøm.

Elbørs:

En elbørs er en platform, hvor producenter sælger deres elektricitet til elselskaber og andre forbrugere. Det fungerer som et handelssted for elektricitet, hvor priserne bestemmes af udbud og efterspørgsel.

Variable priser:

Variable elpriser ændrer sig over tid og kan variere fra time til time eller dagligt. Disse priser påvirkes af markedssituationen, efterspørgsel og tilgængeligheden af forskellige energikilder, hvilket resulterer i variabelt prissatte elregninger for forbrugerne.

Fast pris:

En fast pris på elektricitet indebærer en aftale mellem forbrugeren og elselskabet, hvor prisen forbliver konstant i en aftalt periode. Dette giver forudsigelighed og stabilitet i elregningen, uanset udsving i markedet, og tiltrækker ofte forbrugere med ønske om budgetmæssig sikkerhed.

Elselskab:

Et elselskab er en virksomhed, der leverer elektricitet til forbrugerne. De køber strøm fra producenter og leverer den til hjem, virksomheder og industrier. Disse virksomheder administrerer også fakturering, kundeservice og netværksvedligeholdelse.

Grøn energi:

Grøn energi kommer fra vedvarende kilder såsom sol, vind, vandkraft og biomasse. Den produceres uden at forurene miljøet og bidrager til at mindske aftrykket af kuldioxid og andre skadelige emissioner.

Vindkraft:

Vindkraft udnytter vindens energi til at dreje vindmøllevingerne og generere elektricitet. Denne vedvarende energikilde har minimal miljøpåvirkning og bidrager til at reducere brugen af fossile brændstoffer.

Solenergi:

Solenergi udnytter solens stråler til at generere elektricitet gennem solcellepaneler. Denne bæredygtige energikilde er ren, vedvarende og har potentiale til at levere en betydelig del af verdens energibehov.

Kul:

Kul er en ikke-fornybar energikilde, der bruges i kraftværker til at producere elektricitet. Det er en af de mest almindelige og billigste former for brændsel, men det udleder betydelige mængder forurenende stoffer.

Gas:

Gas bruges ofte som brændstof i kraftværker til at producere elektricitet. Naturgas er en renere kilde sammenlignet med kul og olie, og den spiller en vigtig rolle i energiforsyningen.

Kraftværk:

Et kraftværk er en anlæg, der producerer elektricitet ved at omdanne forskellige former for energi, såsom termisk, mekanisk eller kemisk energi, til elektrisk energi. Det kan være drevet af kul, gas, sol, vind eller vandkraft.

Elektricitet:

Elektricitet er den energiform, der transporteres gennem ledninger og bruges til at drive apparater, belysning og elektroniske enheder. Det er en afgørende del af moderne livsstil og økonomi.

Spotpris:

Spotprisen på elektricitet refererer til den aktuelle pris på el på et givet tidspunkt på elmarkedet. Denne pris varierer løbende og kan ændre sig time for time baseret på udbud og efterspørgsel.

Kapacitetstarif:

En kapacitetstarif er et gebyr, som forbrugere betaler baseret på deres maksimale elforbrug inden for en bestemt tidsramme. Denne tariff fastlægges normalt for at dække netvirksomhedens omkostninger til at opretholde tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme forbrugernes højeste elforbrug.

Børshandel:

Børshandel inden for el refererer til handel med elektricitet på en elbørs som Nord Pool, hvor producenter og forbrugere køber og sælger strøm. Priserne fastsættes baseret på udbud og efterspørgsel, og dette marked muliggør effektiv handel med elektricitet.

Timeafhængige priser:

Timeafhængige priser på elektricitet varierer i løbet af dagen og følger priserne på elmarkedet. Disse priser afspejler det aktuelle forbrugsmønster og markedsforholdene og kan ændre sig time for time, hvilket påvirker forbrugernes omkostninger.

Afgifter:

Afgifter på elektricitet er ekstra omkostninger, som forbrugerne betaler ud over selve elprisen. Disse omfatter skatter, afgifter og gebyrer, der kan variere og tilføjes til elregningen afhængigt af politiske beslutninger og reguleringer.

Bruttoafregning:

Bruttoafregning refererer til en elaftale, hvor forbrugeren betaler for al den elektricitet, der forbruges, uden fradrag af egenproduceret energi. Dette indebærer, at forbrugeren betaler for både forbrugt og produceret elektricitet.

Smart grid:

Et smart grid er et avanceret elnetværk, der integrerer digitale teknologier for at forbedre effektiviteten og fleksibiliteten af elforsyningen. Det muliggør tovejskommunikation mellem forbrugere og forsyningsselskaber, hvilket kan optimere forbruget og øge pålideligheden.

Elhandel:

Elhandel involverer køb og salg af elektricitet mellem forskellige aktører på elmarkedet. Dette omfatter handel på elbørser, kontraktforhandlinger mellem producenter og forbrugere samt andre former for kommerciel handel med elektricitet.

Elaftale:

En elaftale er en aftale mellem en forbruger og et elselskab, der fastlægger vilkår, priser og betingelser for levering af elektricitet. Det omfatter ofte valg af prisstruktur og andre serviceydelser.

Timepriser:

Timepriser på elektricitet varierer i løbet af dagen og afhænger af tidspunktet for forbrug. Disse priser kan afspejle ændringer i efterspørgsel og udbud på elmarkedet, hvilket kan påvirke forbrugernes omkostninger.

Energiomkostninger:

Energiomkostninger er udgifterne forbundet med produktion, overførsel og levering af elektricitet. Disse omkostninger kan variere baseret på brug af forskellige energikilder, brændstofpriser og produktionsmetoder.

Eltransport:

Eltransport refererer til overførslen af elektricitet gennem elnettet fra producenter til forbrugere. Det omfatter transmission og distribution af elektricitet via ledningsnettet fra produktionssteder til hjem, virksomheder og industrier.

Forbrugsmønstre:

Forbrugsmønstre i el hentyder til variationerne i tid, sted og mængde af elektricitet, som forbrugerne anvender. Disse mønstre kan variere dagligt, sæsonmæssigt og afhængigt af brugernes vaner og adfærd.

Miljøafgifter:

Miljøafgifter på elektricitet er ekstra omkostninger, der pålægges for at internalisere miljøpåvirkningen af elproduktion og forbrug. Disse afgifter er designet til at fremme brugen af miljøvenlige energikilder og reducere negative miljøeffekter.

Energibeskatning:

Energibeskatning er en form for beskatning på energiforbruget og kan omfatte afgifter på forbrug af elektricitet. Disse skatter kan variere og påvirke den samlede elregning for forbrugerne.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger ved elektricitet refererer til de udgifter, der er forbundet med fremstillingen af elektricitet. Disse omkostninger inkluderer brug af brændstoffer, vedligeholdelse af anlæg og lønninger til driftspersonale.

Flexafregning:

Flexafregning i elregninger indebærer en prisstruktur, der varierer i forhold til forbrugernes fleksibilitet med hensyn til, hvornår de bruger elektricitet. Dette kan tilskynde til forbrug i lavbelastningsperioder og reducere omkostningerne i højbelastningsperioder.

Elcertifikater:

Elcertifikater er beviser på, at en bestemt mængde elektricitet er produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. Disse certifikater bruges ofte til at dokumentere og støtte produktion af grøn energi.

Leveringspligt:

Leveringspligt i elbranchen refererer til forsyningspligten for elselskaberne til at levere elektricitet til forbrugerne inden for et bestemt geografisk område. Dette sikrer, at alle har adgang til elektricitet.

Grid-tariffer:

Grid-tariffer er gebyrer, som forbrugerne betaler for brugen af elnettet til transmission og distribution af elektricitet. Disse afgifter dækker omkostningerne ved vedligeholdelse og udvidelse af elnettet.

Forbrugerpriser:

Forbrugerpriserne på elektricitet refererer til de endelige omkostninger, som forbrugerne betaler for elektricitet inklusive elpriser, afgifter, tariffer og eventuelle gebyrer. Disse priser påvirkes af flere faktorer inden for elbranchen og kan variere for forbrugerne.

ElMAGASINET.DK er en annonceside

Vi stræber efter at give dig information, guides, og sammenligninger, der hjælper med at optimere dit valg af elprodukter og services derhjemme. For at kunne fortsætte med at levere dette indhold modtager vi provision fra de hjemmesider og tjenester, vi henviser til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det komplette marked, og rækkefølgen af produkter kan påvirkes af den modtagne provision.

Vi udvælger omhyggeligt vores samarbejdspartnere, og vores indhold er altid baseret på grundig research, så du kan træffe de bedste beslutninger for din eloptimering.

ElMagasinet er udelukkende et sammenligningssite og bør ikke betragtes som en udbyder.